Actiecomité Keiberg optimalisatie omleidingsweg N8 Moen reageert

Naar aanleiding van het participatiemoment over de startnota "optimalisatie N8 in het Schelde -Leie interfluvium die georganiseerd werd op 27 september 2022 in het OC Den Tap te Moen werden de betrokken bewoners geïnformeerd over de startnota en het stappenplan van het RUP.

De infomarkt kende alvast een valse start daar de directe betrokkenen, lees de bewoners die net in de buurt van de twee weerhouden trajecten wonen geen directe uitnodiging in de bus kregen. Men had al klachten gekregen van betrokkenen die geen uitnodiging hadden verkregen. Men kon op de avond van het infomarkt geen verklaring geven waarom de uitnodiging niet werd verstuurd.

Gedurende het participatiemoment werd de vraag gesteld waarom men zich op dit moment beperkt tot het nader onderzoeken van tracé A en B en welke de motivatie was om de andere 3 tracés niet nader in het onderzoek te betrekken. Een der argumenten die werd aangehaald was dat men verder ging op de conclusies die voortspruiten uit de bevindingen van de startnota die eerder werd opgesteld in 2017/2019. Vreemd toch want net die vorige studie concludeerde dat die twee tracés A en B net de moeilijkst te realiseren alternatieven waren omwille van de hellingsgraad, de te bouwen brug en de bijhorende hoogste kostprijs. Toen werd één der andere 3 tracés nog als het beste uit het pak naar voor geschoven.

We kunnen de flauwe argumentatie om die 3 tracés niet verder te onderzoeken geformuleerd in de nieuwe startnota dan ook niet rijmen.
Zo werd er geopperd dat de kruising met de nog aan te leggen fietssnelweg gevaarlijker zou zijn dan met de andere opties, terwijl ook hier de fietssnelweg de nieuwe voorgestelde route moet kruisen. Ook de vermelde duurdere handhaving is te lauw.

Ook over de gebruikte verkeerscijfers kon men op de infomarkt weinig diepgang brengen. Zwaar verkeer door een dorpskern vinden wij ook niet kunnen, maar als vrachtwagens maar 7 % van alle geregistreerde voertuigbewegingen beslaan stellen we ons wel de vraag of het geld niet beter ergens anders wordt voor gebruikt.

Bovendien wensen we niet alleen te drukken op het feit dat ook de andere alternatieve tracés verder onderzocht moeten worden. we vinden dat er naast de bestaande alternatieven ook op ruimer vlak moeten bekeken worden, optimaliseren van het reeds bestaande dichte wegennet in onze regio, zo bvb ook de weg Kortrijk-Doornik.

Vanuit het actiecomité Keiberg wensen wij een beter onderbouwde argumentatie om de drie andere tracés niet verder te onderzoeken,een bredere kijk op andere mogelijkheden en een duidelijk inzicht in de cijfergegevens.

Type: Persbericht
Naam: Tom Maroy
Organisatie: Actiecomité Keiberg
Adres: Keiberg 89
Stad: 8552 Zwevegem
Telefoon: 0478787015